注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

自由飞翔的百灵

http://blog.163.com/z1x2011z1x11/

 
 
 

日志

 
 

三年级上册看拼音写词语  

2013-12-17 09:07:27|  分类: 学习资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

1、        我们的民族小学                   姓名:(      )

píng bà   chuān dài   dǎ bàn 

(     )  (     )(      )

 huān chàng  zhāo hū    piāo yáng  jìng lǐ

(       ) (     )  (     ) (   )

 hú dié hào qí kǒng què wǔ yóu xì

(    )(   )(         )(   )

zhāo yǐn  rè nào  gǔ lǎo   tóng zhōng

(     )  (     )  (    )    (      )

cū zhuàng fèng wěi zhú jié bái  yáo huàng

(    ) (       )(     ) (     )

 2、金色的草地

shèng kāi wán shuǎ yī běn zhèng jīng

(     )(     ) (            )

shǐ jìn  róng máo  jiǎ zhuān  zhè xiē

(   ) (     ) (     ) (     )

yǐn rén zhù mù diào yú  guān chá  huā bàn

(         ) (    ) (    ) (    )

hé lǒng   shǒu zhǎng   yǒu qù

(    ) (      )  (   )

 3、爬天都峰

fēng dǐng  sì hū hū rán bái fā cāng cāng

(      )(   )(    )(         )

 zán mén   fèn lì  zhōng yú    biàn zǐ

(     ) (   ) (     )  (    )

yǒng qì  jué xīn  jū rán   lì liàng

(   ) (    ) (   ) (     )

5、        灰雀           姓名:(      )

jiāo  wài  sàn  bù  xiōng  pú  yǎng  wàng

(     ) (     )(       ) (       )

huān  kuài  miàn bāo zhā  huò zhě  yán  hán

(      ) (         )(      )(       )

 zì yán zì yǔ  kě xī   kěn  ding   guǒ rán

(         )(     ) (     )  (      )

 huān  bèng  luàn  tiào  chéng  shí

(                )   (      )

6、        小摄影师

tū  rán   lì kè rén xíng dào  zhào  xiàng  jī

(     )(    )(          )(         )

 dǎ liang  bǎi  nòng  zhǔn  bèi   jiāo  juǎn

(     )(       ) (      ) (      )

mì shū  zá zhì shè   jì zhě  zhuǎn  gào

(   ) (       )(      )(        )

 7、        奇怪的大石头

qí guài   zhù míng   dì zhì xué jiā

 (     ) (     )  (          )

zhuō mí cáng  qiāo  qiāo  duǒ shǎn

 (         ) (       ) (     )

yán yán shi shi   zhuàn lái zhuàn qù

(          ) (           )

xìng qù   lì shǐ  píng  zhěng   tuī dòng

(   ) (    ) (      )  (     )

lǚ xíng  zhuān mén  kǎo  chá  qín  lǐng

(   ) (      ) (     ) (     )

yí jì  yán  jiū  chéng  guǒ  zhèn  jīng

(    )(     ) (       ) (        )

9、古诗两首      姓名:(      )

夜书所见  叶绍翁

萧萧梧叶(         ),

(                )。

(                ),

夜深篱落(         )。

九月九日忆山东兄弟 王维

独在异乡(         ),

(                )。

(                ),

(    )茱萸(     )。

10、风筝

jīng  xīn   xī wàng  yī rán   fēi  wǔ

(      ) (     )  (     )  (      )

 pīn  mìng  bēn  pǎo  dǒu dòng  xún zhǎo

(      )   (       )  (       )  (     )

dà jīng  shī sè  qiān  hū wàn  huàn

 (            )   (              )

chuí tóu  sàng qì  mò fáng    jì xù

 (              )  (      )   (     )

 11、 秋天的雨

qīng  liáng  liú yì  shàn zi   yán  rè  bō luó

(      ) (    )(     )(      )(     )

yóu  piào  liáng  shuǎn  shì zi  xiān  zǐ

(    ) (       ) (     )(      )

qì wèi  xiāng  tián  liáng  shi  jiā  jǐn

(    )(       ) (      )(      )

yóu  liàng  liàng  yáng  shù  fēng  shōu

(         )   (      )  (     )

第四单元看拼音写词语练习   姓名:(      )

zhēng qí dòu yàn    fēn  fāng  mí rén

(            )  (              )

 liú xīn  yàn  lì  sū xǐng  shī dù  mì qiè

(    )(      )(     ) (    )(    )

guān  xì jiāo  nèn  shì yí shì yīng  dà zhì

(   ) (     ) (   )(       )(    )

xū yào  kūn chóng  chuán bō xiū jiàn lù xù

(   ) (     ) (    )(    ) (   )

   zhí wù xué jiā  zhǎn  shì

(              )(       )

wú lùn     shì yàn  zhǐ dài  zhèng  shí  

(     ) (    )(        )(      )

fēi  sàn   jī hū  dà gài  jiǎn  shǎo  zǔ  lì

(    ) (   )(    )(      ) (     )

yáo yuǎn  tuī cè bāo  kuò jiǎn  chá  mí shī

(    ) (   )(     )(      )(       )

 zhǔn què wú wù  yán  tú  què què shi  shi

(          ) (      ) (          )

 chāo cháng  jì yì lì  běn  néng

(      ) (     ) (      )

míng  tang  làng  fèi  jìng  piàn  kān  shǒu

(      ) (      )(        )(        )

dìng  shí qīng  xián  fàng dà jìng  xì wēi

(     )(       ) (        ) (    )

yuè dú  suí yì  diáo jié  jiǎn dān  wán  jù

(     )(     )(     )(      )(      )

xiǎn  wēi  jìng  jǐ lái jǐ qù  wēi  shēng wù

(        )  (        ) (          )

bài  fǎng

(     )

17、 孔子拜师       姓名:(      )

yuǎn  jìn  wén  míng      xiāng jù      

(                    )   (      )

xué wèn fēng chén pú pú nà mèn 

(      )  (         )  (      )

yíng hòu zhǐ jìng zhǎng jìn qǐng jiào

(      )(      ) (      )(      )

bǎo liú  chuán shòu jìng zhòng pǐn xíng

(    )(      ) (      ) (      )

18、 盘古开天地

yǔ zhòu   hēi àn shàng shēng chuàng zào

(      )(      ) (      ) (      )

xià jiàng qì xī  sì zhī  jī fū liáo kuò

(      )(   )(    )(    )(      )

xuè yè   bēn liú bù xī  mào shèng  zīrùn 

(    )(           )(      ) (     )

19、 赵州桥

shè jì  cān jiā  xióng wěi quán bù

(   )(    )(       )(      )

héng kuà chuàng jǔ  jiǎn qīng  chōng jī lì

(      )(      )(      )(         )

zhòng liàng jié shěng  jiān gù měi guān

(      ) (      )(      )(      )

shí lán   lán bǎn jīng měi  tú àn 

(      )(      )(      ) (      )

qián zhǎo huí shǒu yáo wàng cái gàn

(      )(      ) (      ) (      )

shuāng lóng xì zhū bǎo guì  yí chǎn 

(            )   (      ) (      )

 21 古诗两首     姓名:(      )

望天门山             饮湖上初晴后雨

李白(唐)             苏轼(宋)

                     水光潋滟 (               ) ,

                    (                     ) 雨亦奇。

                      (                               ),

                     淡妆浓抹 (                )。

22、 富饶的西沙群岛

fēng jǐng yōu měi wù chǎn fēng fù féi liào

(           )   (          )(      )

wǔ guāng shí sè shēn lán  xìng huáng 

(          )   (      ) (      )

jiāo cuò  gāo dībù píng  gè zhǒng gè yàng 

(     )(       )   (            )

lǎn yáng yáng pī jiǎ wēi wǔ yán sè     

(      )  (      )(      )(      )

chéng qún jié duì piāo piāo yáo yáo 

(           )   (           )

xíng zhuàng  qiān qí bǎi guài     mào mì

(      ) (            )   (       )

sì jiǎo cháo tiān  yú yè gōng rén  zǔ zǔ bèi bèi 

(          ) (            )(          )

23、 美丽的小兴安岭

chōu chū nèn lǜ huì chéng mì mìcéng céng

(      )(    )(      ) (          )

xīn shǎng dǎng zhù   shì xiàn  shōu cáng

(      )(      ) (      ) (      )

xiàn chū kě kǒu xiān nèn míng guì 

(      )(      )(      )(      )

yào cái yòu sōng yòu ruǎn shé tou 

(     )(            )  (      )

25、 矛和盾的集合     姓名:(      )

jí hé    zhāo jià jǐn zhāng gù rán 

(      )(      ) (      ) (      )

wū guī zì wèi jìn gōng pào kǒu 

(      )(      )(      )(      )

 tǎn kè   hé èr wéi yī   zhàn chǎng 

(      )(         )  (      )

dà xiǎn shén wēi shǒu cì cháng chǔ 

(        )   (      ) (      )

luàn chéng yī tuán  shèng lì zhě 

(          )     (         )

 26、 科里亚的木匣

bīng xié fǔ tóu  shǒu jù wán yì 

(      )(      )(      )(     )

miǎn dé qiǎng zǒu nán guò suàn shù 

(      )(      ) (      )(      )

dāng chū suí biàn réng rán dí rén 

(      )(      ) (      )(      )

tái jiē     suǒ yǐ dǒng dé 

(      )(      )(      )

 27、 陶罐和铁罐

jiāo ào      ào màn qiān xū shén qì 

(      ) (      )(      )(      )

nǎo nù xiāng tí bìng lùn lǐ huì 

(      )(          ) (      )

huāng liáng jīng yà guāng jié pǔ sù 

(      ) (      ) (      ) (     )

jià zhí  xīng fèn 

(      )(     )

29、掌声       姓名:(      )

zhǎng shēng zī shì   wén jìng yuàn yì

(    )   (      ) (      )(      )

 lún liú qíng kuàng dòng tīng gǔ lì 

(      )(      )(      )(      )

màn tūn tūn zhù shì rè liè chí jiǔ 

(      ) (     ) (     )(     )

píng xī qíng xù jiǎng shù pǔ tōng huà 

(    )(      )(      ) (      )

 30、 一次成功的实验

chéng gōng shí yàn jiào yù jiā 

(      ) (      )(       )

píng zǐ shéng zǐ dài biǎo chá bēi 

(      )(      )(      )(      )

wēi xiǎn shùn lì  rú shí bù jiǎ sī suǒ 

(      )(     )(     )(        )

jī dòng   huò dé 

(      )(      )

 31、 给予树

jíyǔ shì tàn xīn yì zhù fú 

 (      )(      )(      )(      )

tián mì dān xīn kuān yù qián xī 

(      )(      )(      )(      )

tí xǐng xīng gāo cǎi liè àn shì cāi cè 

(     )(         )  (    )(     )

lì jí kǎ piàn pàn wàng xiǎn rán 

(   )(      )(      ) (      )

     yōng bào rén ài tóng qíng tǐ tiē 

   (      )(      )(      )(       )

  评论这张
 
阅读(36)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018